Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Smarty SK s. r. o.

1. Úvodné ustanovenie

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej tiež len „VOP“ či „obchodné podmienky“) vydáva obchodná spoločnosť Smarty SK s. r. o. so sídlom Pribinova 4, Bratislava, 811 09, IČ 46818995, DIČ SK2023596696, Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 84078/B (ďalej tiež len „predávajúci“), a to za účelom podrobnejšieho vymedzenia vzájomných práv a povinností predávajúceho a jeho zákazníkov (ďalej tiež len ako „kupujúci“) pri nákupe tovaru prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho na webových stránkach www.brloh.sk (ďalej len „webové stránky“, či „internetový obchod“).

Všeobecné obchodné podmienky sú prístupné na webových stránkach www.brloh.sk. Ich prílohy tvoria Reklamačný poriadok, Informácie o spracovaní osobných údajov (GDPR), Všeobecné Servisné Podmienky Autorizovaného Apple Servisu iWant, Všeobecné servisné podmienky servisu konzol a Vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a jeho zákazníkmi sú uzatvárané v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník (ďalej len „občiansky zákonník“, alebo len „OZ"). Ak je kupujúcim spotrebiteľ riadi sa vzťahmi, ktoré nie sú týmito obchodnými podmienkami bližšie upravené, popri príslušných ustanoveniach Občianskeho zákonníka tiež zákonom č. 250/2007 Z. z., Zákon o ochrane spotrebiteľa, oboje v znení neskorších predpisov. 513/1991 Zb, Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov.

Ak je medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je podnikateľom, uzavretá osobitná Rámcová kúpna zmluva, potom sa ich vzájomný zmluvný vzťah riadi primárne touto rámcovou zmluvou a tieto obchodné podmienky sa na neho vzťahujú iba v rozsahu rámcovou zmluvou neupravenom. U ostatných kupujúcich, ktorí sú podnikateľmi a nemajú uzavretú Rámcovú kúpnu zmluvu, sa vzťah s predávajúcim čo do práv a povinností vymedzuje ďalej v týchto VOP.

Zodpovednou osobou za prevádzku internetového obchodu je pán Rudolf Konečný

Vymedzenie pojmov:

Predávajúci - je spoločnosť Smarty SK s. r. o., ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Jedná sa o podnikateľa, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky, poprípade poskytuje aj služby.

Kupujúci, ktorý je v postavení spotrebiteľa – je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy s predávajúcim nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania. Je to teda človek, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za iným účelom, najmä pre svoju vlastnú potrebu.

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom – je podnikateľ, ktorý od predávajúceho nakupuje výrobky či užíva služby v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

Predobjednávka – označuje objednávku takého tovaru, ktorý predávajúci v budúcnosti pravdepodobne naskladní, ale ktorého dátum dodania, cena ani presné špecifikácie nie sú alebo nemusia byť doposiaľ predávajúcemu známe. U predobjednávok si predávajúci vyhradzuje právo meniť cenu, dátum dodania aj vlastnosti tovaru, pričom o zmene (najmä ceny) bude predávajúci kupujúceho informovať e-mailom alebo telefonicky a kupujúci môže na základe tejto upresňujúcej informácie svoju predobjednávku zrušiť a to bez zbytočného odkladu po obdržaní informácií od predávajúceho, najneskôr však do 7 dní od obdržania takejto upresňujúcej informácie. Ak nepotvrdí kupujúci svoju predobjednávku v tejto lehote, má predávajúci právo predobjednávku zrušiť.

Rezervácia – je blokácia konkrétneho tovaru, za konkrétnu kúpnu cenu a na konkrétnom predajnom mieste predávajúceho. Rezervácia sa nepovažuje za objednávku uzavretú prostredníctvom internetového obchodu, teda dištančným spôsobom. Pri následnom uzavretí kúpnej zmluvy sa teda nejedná o zmluvu uzavretú prostriedkami komunikácie na diaľku. Tieto VOP ďalej špecifikujú vo svojich kapitolách rozsah aplikovania VOP čo do povinností a práv kupujúceho pri rezervácii tovaru, predaji na e-shope a predaji v kamenných predajniach.

Bazárový / použitý tovar – predstavuje použitý tovar, ktorý už bol predtým používaný treťou osobou, pred ďalším predajom odskúšaný a predávaný za špeciálnu cenu.

Digitálna distribúcia - Digital Download/Digitálny tovar alebo digitálny produkt označuje taký produkt, ktorý je distribuovaný iba elektronicky (najmä e-mailom, odkazom na stiahnutie, atď.) a nezakladá nárok na dodanie fyzických nosičov. Po úhrade kúpnej ceny je kupujúcemu odovzdaný alebo spravidla na ním uvedený e-mail odoslaný digitálny produkt, ktorý môže zahŕňať:

 • aktivačný kľúč pre aktiváciu produktu v systéme tretej strany,
 • odkaz na jednorazové stiahnutie súborov a následnú inštaláciu produktu.

Doručenie digitálneho produktu kupujúcemu na zadaný e-mail zakladá domnienku rozbalenia tovaru, kedy je porušený pôvodný obal podľa ust. § 7 ods. 6 písm. i) Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo obchodných priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. Zadanie objednávky kupujúcim a jej potvrdenie predávajúcim

Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP a že s nimi bezvýhradne súhlasí.

K uzavretiu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim (prostredníctvom internetového obchodu) dochádza v okamihu, keď je kupujúcemu doručené prijatie (akceptácia) objednávky predávajúcim, tzn. v okamihu doručenia potvrdenia o prijatí návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy urobeného zo strany kupujúceho v prostredí internetového obchodu. Z hľadiska uzavretia zmluvy prostredníctvom nákupu v kamennej predajni, vrátane predaja vznikajúceho z rezervácie tovaru, dochádza k tomuto dojednaniu v momente nákupu konkrétneho tovaru, služby alebo zákazky a je doložené dokumentáciou zachytávajúcou tento akt, najmä faktúrou alebo zálohovým listom. Okamihom uzavretia kúpnej zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim sú zmluvné strany takouto zmluvou viazané a vznikajú im vzájomné práva a povinnosti z kúpnej zmluvy vyplývajúce. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy.

Bezodkladne po spracovaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu formou automatickej e-mailovej správy, poprípade tiež formou SMS, potvrdenie o prijatí objednávky (akceptáciu návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy), obsahujúcu okrem iného aj informáciu o spôsobe doručenia tovaru a predpokladanom termíne doručenia tovaru. Na základe odoslania tejto akceptácie predávajúcim dôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

V opačnom prípade bude predávajúci bezodkladne kontaktovať kupujúceho s iným oznámením ako s jednoduchým prijatím objednávky podľa predchádzajúceho odseku, pričom takýmto iným oznámením môže byť:

 • odmietnutie objednávky (napr. v prípade nedostupnosti tovaru, chybne uvedenej ceny tovaru, apod.),
 • informácie o dočasnej nedostupnosti tovaru bez uvedenia presného termínu možnosti jeho dodania a s otázkou, či má kupujúci napriek tomu záujem na uzavretí kúpnej zmluvy,
 • informácie o dočasnej nedostupnosti tovaru s uvedením presného termínu jeho dodania a s otázkou, či má kupujúci napriek tomu záujem na uzavretí kúpnej zmluvy.

V prípadoch uvedených vyššie pod bodmi (b) a (c) je kúpna zmluva uzavretá v okamihu doručenia potvrdenia ponuky kupujúcim späť predávajúcemu, a to najmä e-mailovou správou.

Všetky objednávky urobené kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu sú považované za záväzné pre kupujúceho. Kupujúci má však možnosť jednostranne zrušiť (odvolať) alebo zmeniť svoju objednávku, ak zrušenie alebo zmena objednávky dôjde predávajúcemu skôr, ako predávajúci odošle kupujúcemu informáciu o akceptácii (prijatí) objednávky.

Následná komunikácia medzi predávajúcim a kupujúcim po uskutočnení objednávky zo strany kupujúceho bude prebiehať formou e-mailovej komunikácie, poprípade môže byť kupujúci kontaktovaný telefonicky zákazníckym servisom predávajúceho.

Objednávky zadané akýmkoľvek iným spôsobom, než ako je popísané vyššie, nemusia byť predávajúcim prijaté a predávajúci nimi nie je akokoľvek viazaný.

3. Prevádzková doba internetového obchodu

Príjem objednávok urobených prostredníctvom internetového obchodu prebieha 24 hodín denne, 7 dní v týždni, pokiaľ tomu nebránia mimoriadne okolnosti (najmä technickej povahy), o ktorých sa však predávajúci pokúsi vždy vhodným spôsobom informovať, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o takej skutočnosti dozvie.

Aktuálne telefónne kontakty na predávajúceho sú uvedené na webových stránkach predávajúceho.

Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory, a pod.) si hradí kupujúci sám, pričom sa tieto náklady nelíšia od základnej sadzby uvedenej operátorom kupujúceho.

4. Ceny

Všetky ceny uvedené v internetovom obchode sú ceny zmluvné. Na webových stránkach internetového obchodu www.brloh.sk sú v danom okamihu uvedené vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné, pričom je špecifikované, či sú vrátane DPH alebo bez DPH.

V cenách nie sú zahrnuté ďalšie poplatky, ktoré musí kupujúci zaplatiť, najmä poplatky za dopravu, balné, skladné, poplatky za platbu, apod., pričom tieto poplatky sú prípadne uvedené zvlášť.

Vo všetkých uvedených cenách sú zahrnuté príspevky na ekologickú recykláciu tovaru, ktorého sa daný príspevok týka podľa § 54c ods. 3 zákona 223/2001 Z. z., o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výška daného príspevku je k nahliadnutiu po uzavretí kúpnej zmluvy na daňovom doklade či na vyžiadanie na [email protected] alebo [email protected].

Predávajúci si vyhradzuje právo objednaný tovar za uvedenú cenu nedodať, ak došlo k zjavnej chybe v cene. Pri posudzovaní zjavnej chyby v cene je rozhodujúce hľadisko bežného spotrebiteľa s ohľadom na rozdiel medzi obvyklou cenou a cenou uvedenou v internetovom obchode, pričom cenou obvyklou sa rozumie cena zhodného alebo z hľadiska použitia porovnateľného, alebo vzájomne zastupiteľného tovaru ponúkaného na trhu v danom mieste a čase. Pokiaľ tento rozdiel bude značný, je zrejmé, že sa jedná o zjavnú chybu, ktorej následkom je neplatnosť uzavretej kúpnej zmluvy, zakladajúcej vyššie uvedené právo predávajúceho tovaru kupujúcemu nedodať a prípadnú uhradenú cenu kupujúcemu bez zbytočného odkladu vrátiť.

Akčné ceny platia do vypredania zásob akčného tovaru, alebo po dobu časovo určenú predávajúcim.

Aktuálne ponúkané zľavy a zľavy poskytované v rámci partnerských programov sú uvedené buď priamo pri konkrétnom tovare, alebo v sekcii Partnerské programy na webových stránkach.

Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

Ceny jednotlivých druhov dopráv a spôsoby úhrad kúpnej ceny sú uvedené v sekcii Doprava a Možnosti platby.

V prípade darčekov k tovaru, ktoré sú účtované bez poplatku, si predávajúci necháva právo tieto darčeky zameniť podľa skladovacích zásob a dostupnosti konkrétnych darčekov. Zákazník o danej zmene bude informovaný vopred, pred spracovaním objednávky.

5. Platobné podmienky

Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky, ako sú uvedené v sekcii Možnosti platby:

 • platba v hotovosti pri osobnom odbere tovaru,
 • platba platobnou kartou pri osobnom odbere tovaru (vybrané miesta na osobný odber),
 • platba kartou prostredníctvom internetového platobného portálu,
 • on-line platba bankovým prevodom prostredníctvom internetového platobného portálu,
 • iWant a Smarty poukážky v kamenných predajniach,
 • zálohovou platbou pred odoslaním tovaru,
 • na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca),
 • prostredníctvom splátkového predaja,
 • digitálne platidlo - kryptomena

Cena prepravy sa riadi podľa cenníka predávajúceho, aktuálneho v deň objednávky a je vyznačená v objednávke.

Tovar zostáva do úplného zaplatenia ceny majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo vzniku škody na veci prechádza prevzatím tovaru na kupujúceho. Kupujúci tak nadobúda vlastníctvo k tovaru, až zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

Predávajúci na základe kúpnej zmluvy vystaví kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu v momente expedície tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na adresu elektronickej pošty (e-mail) kupujúceho, prípadne aj v listinnej podobe spoločne s tovarom.

V prípade platbou použitím kryptomeny, si predávajúci dojednáva právo možnosti vrátenia peňazí v lokálnej mene predávajúceho a vždy na bankový účet kupujúceho, pokiaľ nie je dojednané, podľa návrhu predávajúceho, kupujúcim inak.

INFORMAČNÉ OZNÁMENIE

Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

6. Dodacie podmienky

Všetky aktuálne spôsoby dopravy tovaru sú uvedené v sekcii Doprava, na webových stránkach predávajúceho. Ide najmä o:

Osobný odber na mieste na to určenom predávajúcim

Tovar môže na k tomu určenom mieste prevziať iba kupujúci, ktorý sa musí dostatočne identifikovať a preukázať platným občianskym preukazom, platným cestovným pasom alebo unikátnym kódom, ktorý mu bol predávajúcim, či zmluvným dopravcom predávajúceho zaslaný. Bez predloženia niektorých týchto dokladov môže predávajúci alebo jeho zmluvný partner odmietnuť tovar vydať. Toto oprávnenie vyplýva z ust. § 415 Občianskeho zákonníka, ktoré stanoví povinnosť prevencie a obozretnosti. Osobný odber je možný iba na vybraných miestach, ktoré predávajúci v dobe objednávky ponúka na svojich webových stránkach, a to iba v prevádzkovej dobe takého miesta.

Zasielanie prepravnou službou

Tovar je možné kupujúcemu zaslať prepravnou službou. Prepravca bežne dodáva zásielky kamkoľvek po SR do štvrtého pracovného dňa od prevzatia. Cena prepravy sa riadi podľa cenníka predávajúceho aktuálneho v deň objednávky a je vyznačená na objednávke. Pokiaľ nebude tovar dodaný kupujúcemu z dôvodov ležiacich na strane predávajúceho ani do troch pracovných dní odo dňa predávajúcim uvedeného termínu predpokladaného doručenia, a to pri splnení všetkých podmienok zo strany kupujúceho (najmä zaplatenie kúpnej ceny vopred, ak je táto forma úhrady kúpnej ceny zvolená), má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť (tým nie sú dotknuté jeho iné práva).

Neúplnú alebo poškodenú zásielku je možné vrátiť prepravcovi. Pokiaľ ale kupujúci takú zásielku prevezme, je nutné spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom predávajúcemu na adresu: [email protected]. Dodatočná reklamácia neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dáva však predávajúcemu možnosť preukázať, že nejde o rozpor s kúpnou zmluvou.

7. Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má v súlade s ustanovením § 7 odst. 1 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, právo od kúpnej zmluvy uzavretej prostredníctvom internetového obchodu odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní podľa podmienok stanovených v tomto zákone. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zaslať na adresu Smarty CZ a. s. – Zákaznícke centrum, Na Radosti 414, Praha 155 21, Česká republika, prípadne sídla predávajúceho v listinnej podobe alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho: [email protected].

Pri predaji v kamennej predajni, vrátane rezervácií tovaru, kupujúci stráca nárok odstúpenia od kúpnej zmluvy v lehote 14tich dní. Kupujúci je povinný si tovar pri prevzatí prezrieť a tým preberá zodpovednosť za bezchybnosť tovaru.

Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, však nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmlúv:

 • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 • predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
 • vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
 • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 • predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 • poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
 • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, znáša náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť pre svoju povahu vrátený obvyklou poštovou cestou.

V prípade odstúpenia od zmluvy podľa obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim, či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar vráti, alebo preukáže, že tovar predávajúcemu skutočne odoslal.

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zo strany spotrebiteľa, má kupujúci nárok iba na vrátenie finančných prostriedkov za dopravu v najnižšej výške (v prípade, že si zvolil drahší spôsob dopravy).

Nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare, je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

V prípade neúspešnej snahy o doručenie tovaru, najmä v prípade neposkytnutia súčinnosti zo strany kupujúceho, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to spravidla bezhotovostne na účet určený kupujúcim. V prípade takéhoto márneho doručenia, má predávajúci právo požadovať od kupujúceho úhradu manipulačného poplatku € 5 vr. DPH za každé ďalšie doručenie, a to nad rámec poplatku za dopravu.

Ak je s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takého darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

Ak bude predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu (najmä v prípadoch odstúpenia od zmluvy niektorej zo zmluvných strán), môže byť pre vystavenie dobropisu (opravný daňový doklad) po kupujúcom za účelom ochrany jeho práv, vyžadované doloženie totožnosti.

Vrátenie tovaru v prípade odstúpenia od zmluvy:

Tovar je možné zaslať na adresu:

Smarty CZ a.s. – oddělení poprodejní péče
Na Radosti 414,
Praha - Zličín, 155 21

Česká republika

Kupujúci, ktorý je podnikateľ a má so Smarty SK uzavretú Rámcovú kúpnu zmluvu alebo zakúpil tovar za špeciálnu kúpnu cenu, nie je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť v rámci vrátenia tovaru do 14tich dní.

8. Práva z chybného plnenia

Práva a povinnosti zmluvných strán, ohľadom práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 499 až 510, § 596 až 600 a § 612 až 627 Občianskeho zákonníka).

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar pri prevzatí nemá poruchu. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

 • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal, alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej;
 • sa tovar hodí na účel, ktorý na jeho použitie predávajúci uvádza, alebo na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa;
 • tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy;
 • je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti;
 • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Ustanovenia uvedené vyššie sa nepoužijú pri tovare predávanom za nižšiu cenu pre poruchu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, pri použitom tovare na poruchu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo to vyplýva to z povahy tovaru.

Ak sa prejaví porucha v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí. V prípade kupujúceho, ktorý je podnikateľ, sa za poruchu pri obstaraní berie iba porucha v deň prevzatia, aj keď sa prejaví neskôr.

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom je oprávnený uplatniť právo z poruchy, ktorá sa vyskytne pri spotrebnom tovare v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Kupujúci, ktorý je podnikateľ, má rozsah nároku plnenia práva z porúch u predávajúceho v dobe dvanástich mesiacov od prevzatia.

Doba na uplatnenie môže byť predávajúcim upravená v závislosti od typu a povahy tovaru (najmä u zánovného či použitého tovaru), o čom je kupujúci vždy informovaný vopred na detaile konkrétneho tovaru a zároveň je taká doba uvedená na predajnom doklade.

Kupujúci je povinný oznámiť poruchu predávajúcemu bez zbytočného odkladu, po tom čo ju mohol pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosti zistiť.

Podstatné porušenie zmluvy

Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu a podľa svojej voľby požadovať pri poruche, ktorá znamená podstatné porušenie zmluvy, nasledujúce:

 • odstránenie poruchy dodaním novej veci bez poruchy alebo dodaním chýbajúcej veci, pokiaľ to nie je vzhľadom na povahu poruchy neprimerané, ale pokiaľ sa porucha týka iba súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom na povahu poruchy neúmerné, najmä ak možno poruchu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie poruchy;
 • bezplatné odstránenie poruchy opravou (u poruchy odstrániteľné),
 • primeranú zľavu z kúpnej ceny,
 • vrátenie kúpnej ceny na základe odstúpenia od zmluvy.

Podstatné je také porušenie zmluvy, o ktorom strana porušujúca zmluvu už pri uzavretí zmluvy vedela alebo musela vedieť, že by druhá strana zmluvu neuzavrela, pokiaľ by toto porušenie predvídala.

Kupujúci dá vedieť pri oznámení poruchy alebo bez zbytočného odkladu po oznámení poruchy predávajúcemu, aké právo si zvolil. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho; to neplatí, ak žiadal kupujúci opravu poruchy, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Ak predávajúci neodstráni poruchu v primeranej lehote alebo ak oznámi kupujúcemu, že poruchu neodstráni, môže kupujúci požadovať namiesto odstránenia poruchy primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Ak si kupujúci nezvolí svoje právo včas, má práva ako v prípade nepodstatného porušenia zmluvy – viď nižšie.

Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez poruchy, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nezjedná nápravu v primeranom čase alebo že by zjednanie nápravy spotrebiteľovi spôsobilo značné ťažkosti.

Nepodstatné porušenie zmluvy

U poruchy, ktorá znamená nepodstatné porušenie zmluvy, má kupujúci nárok na odstránenie poruchy alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Dokiaľ kupujúci neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, môže predávajúci dodať to, čo chýba, alebo odstrániť prípadnú právnu poruchu. Iné poruchy môže predávajúci odstrániť podľa svojej voľby opravou veci alebo dodaním novej veci.

Ak predávajúci neodstráni poruchu veci včas alebo poruchu veci odmietne odstrániť, môže kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho.

Právo na dodanie novej veci alebo výmenu súčasti má kupujúci aj v prípade odstrániteľnej poruchy, pokiaľ nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt poruchy po oprave alebo pre väčší počet porúch. V takom prípade má kupujúci taktiež právo od zmluvy odstúpiť.

Ak kupujúci neoznámil poruchu bez zbytočného odkladu, po tom čo ju mohol pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosti zistiť, súd mu právo z chybného plnenia neprizná. Ak ide o skrytú poruchu, platí to isté, ak nebola porucha oznámená bez zbytočného odkladu po tom, čo ju kupujúci mohol pri dostatočnej starostlivosti zistiť, najneskôr však do dvoch rokov po odovzdaní veci.

Ak sa vyskytla odstrániteľná porucha po oprave opakovane (tretia reklamácia pre rovnakú poruchu alebo štvrtá pre odlišné poruchy) alebo má tovar väčší počet porúch (najmenej tri poruchy súčasne), môže kupujúci spotrebiteľ uplatniť právo na zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo odstúpiť od zmluvy.

Predávajúci nezodpovedá za poruchy vzniknuté v dôsledku bežného opotrebenia alebo nedodržania návodu na použitie.

9. Vybavenie reklamácie

Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u predávajúceho alebo osoby určenej predávajúcim na opravu (zoznam autorizovaných servisov je uvedený na webových stránkach internetového obchodu), a to bez zbytočného odkladu po zistení poruchy. Kupujúci uvedie svoje kontaktné údaje, čo najpodrobnejší popis poruchy a svoju požiadavku na spôsob vybavenia reklamácie – viď bod 8 týchto VOP.

Pri oznámení poruchy, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení poruchy, je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu, aké právo (spôsob vybavenia reklamácie) si zvolil. Zmena voľby bez súhlasu predávajúceho je možná len vtedy, ak žiadal kupujúci opravu poruchy, ktorá sa ukáže byť neodstrániteľná. Ak nezvolí kupujúci svoje právo z podstatného porušenia zmluvy včas, má práva ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

Kupujúci je povinný preukázať nákup tovaru, najlepšie dokladom o kúpe. Tovar by mal byť pri preprave zabalený vo vhodnom obale, aby nedošlo k jeho poškodeniu, mal by byť čistý a musí byť kompletný.

Predávajúci je povinný bezodkladne, najneskôr do troch pracovných dní od jej prijatia o reklamácii rozhodnúť, prípadne o tom, že je na rozhodnutie potrebné odborné posúdenie. Informáciu o nutnosti odborného posúdenia kupujúcemu v tejto lehote oznámi.

Reklamáciu kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom a doručí všetky potrebné podklady riadne a včas, vybaví predávajúci bez zbytočného odkladu vrátane odstránenia poruchy najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, rovnaké práva, ako by išlo o podstatné porušenie zmluvy. U kupujúcich, ktorí sú podnikateľmi je lehota na vybavenie reklamácie 60 dní od doručenia všetkých potrebných podkladov riadne a včas. Podmienkou pre beh týchto lehôt je, že kupujúci na vybavenie reklamácie poskytol predávajúcemu potrebnú súčinnosť, teda najmä, že umožnil predávajúcemu preskúmať reklamovaný tovar.

Ak odmietne predávajúci odstrániť poruchu veci, môže kupujúci spotrebiteľ požadovať primeranú zľavu z ceny alebo odstúpiť od zmluvy.

Lehota trvania zodpovednosti za poruchy sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do jej vybavenia, alebo do doby, kedy bol kupujúci povinný si vec v riadnom termíne vyzdvihnúť. Riadnym termínom sa rozumie prevzatie veci najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa, kedy predávajúci preukázateľne informoval kupujúceho o možnosti jej prevzatia. V prípade neprevzatia veci kupujúcim v riadnom termíne pokračuje lehota trvania zodpovednosti za poruchy odo dňa nasledujúceho po tom, čo predávajúci preukázateľne kupujúceho informoval o možnosti jej vyzdvihnutia.

Predávajúci vydá kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný, a to e-mailom bezprostredne po prijatí reklamácie a v prípade osobného uplatnenia ihneď; následne potom vydá potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní prípadnej opravy a dobe trvania reklamácie, v opačnom prípade potom o odôvodnení zamietnutia reklamácie. Pri oprávnenej reklamácii patrí kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, náhrada účelne vynaložených nákladov.

Ak nie je umožnené sledovať stav vybavenia reklamácie on-line, zaväzuje sa predávajúci o vybavení reklamácie kupujúceho informovať podľa jeho požiadavky e-mailovou správou alebo prostredníctvom SMS.

Predávajúci je oprávnený nevyzdvihnutý tovar vhodným spôsobom predať alebo zlikvidovať, ak si kupujúci tovar ani v dodatočnej poskytnutej lehote nevyzdvihne, hoci na to bol predávajúcim upozornený (e-mailom či SMS). Náklady na uskladnenie a náklady márneho dodania tovaru z dôvodu nedostatku súčinnosti na strane kupujúceho v nevyhnutne potrebnej výške, je predávajúci oprávnený kupujúcemu započítať na výťažok predaja alebo ich po kupujúcom požadovať a vymáhať. Tieto náklady sú bližšie špecifikované vo Všeobecných servisných podmienkach Autorizovaného Apple Servisu iWant a Reklamačnom poriadku.

Bližšie podmienky reklamácie upravuje Reklamačný poriadok a Všeobecné servisné podmienky Autorizovaného Apple Servisu iWant, Všeobecné servisné podmienky servisu konzol, ktoré sú prílohou týchto VOP.

10. Bazár – výkup tovaru

Smarty SK s. r. o. vykupuje použité hry a tovar platforiem podľa svojho výberu. Vykupované hry musia byť v predajnom stave, musia mať obal, disk, a musia byť v kompletnej anglickej, českej, prípadne anglicko-českej lokalizácii. Ostatné vykupované zariadenia musia zo svojho stavu predchádzať vzniku nebezpečenstva, úrazu či škody, a ďalej že žiadna tretia osoba k tovaru nemá práva, tovar nemá žiadne poškodenia, ako naozaj faktické, tak právne.

V prípade poškriabaného či inak poškodeného média môže byť od výkupnej ceny odpočítaný náklad na opravu. Pri výkupe ostatných použitých zariadení je v prípade poškodenia alebo neúplného dodania príslušenstva odpočítaná čiastka z celkovej ponúknutej ceny. Smarty SK s. r. o. si vyhradzuje právo kedykoľvek odmietnuť výkup bez uvedenia či špecifikácie dôvodu. Pri výkupe je nutné preukázať sa platným preukazom totožnosti: občianskym preukazom, alebo cestovným pasom.

Za osoby mladšie ako 15 rokov smie konať iba ich zákonný zástupca. Identifikačné údaje zmluvných strán budú zaznamenané v kúpnej zmluve, uzatváranej vždy pri každom výkupe medzi predávajúcim použitého tovaru a Smarty SK s. r. o.

Ak predávajúci na základe špecifických podmienok vykúpil používaný tovar od neplatcu DPH a ponúka ju v kategórii Použitý, Zánovné alebo rozbalené je cena tovaru vyčíslená bez DPH v súlade s ustanovením § 66 zákona č. 222/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty. Kupujúci berie na vedomie, že táto skutočnosť môže byť zohľadnená až vo faktúre za predmetnú objednávku. Akciové ceny platia do vypredania zásob predávajúceho, či pri uvedení počtu kusov akciového tovaru do vypredania stanoveného počtu kusov akciového tovaru alebo do skončenia akcie, podľa toho, čo nastane skôr.

11. Ochrana osobných údajov

Informácie o ochrane osobných údajov (GDPR) nájde kupujúci v sekcii Informácie o ochrane osobných údajov na webových stránkach predávajúceho.

12. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 3 odst. 1 písm. n) 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská Obchodná Inšpekcia, so sídlom Bajkalská 21/A, 827 99, pričom bližšie podmienky a spôsob riešenia sú uvedené na webe: www.soi.sk.

Platformu na riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/, je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný Živnostenský úrad.

Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

13. Záverečné ustanovenie

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 04. 08. 2021 a v plnom rozsahu nahrádzajú predchádzajúce znenie VOP, vrátane ich súčastí a príloh, pričom sú k dispozícii elektronicky na www.brloh.sk/.

Predtým platné Všeobecné obchodné podmienky k dátumu vašej objednávky ste obdržali spoločne s jej potvrdením, či sú pre vás k dispozícii na vyžiadanie na [email protected].

V Prahe dňa 04 .08. 2021

Prílohy VOP::