Informácie o spracovaní osobných údajov

ZÁKLADNÉ ZHRNUTIE

Spoločnosť Smarty SK s.r.o. vykonáva spracovanie Vašich osobných údajov, pretože je to nevyhnutné na uzavretie zmluvy ohľadom predaja tovaru (alebo na vykonanie opatrení prijatých pred uzavretím zmluvy). Ďalej vykonáva spracovanie Vašich osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné na plnenie verejnoprávnych povinností tejto spoločnosti.

V tomto dokumente nájdete informácie o tom, aké osobné údaje spracovávame o našich zákazníkoch, o používateľoch nášho webu a či údaje spracovávame na základe súhlasu alebo na základe iného právneho dôvodu; na aké účely ich používame, či pri spracovaní vystupujeme v úlohe správcu alebo spracovateľa, komu môžeme osobné údaje odovzdávať a aké máte v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov práva.

Ako spoločnosť venujeme maximálnu možnú pozornosť zabezpečeniu Vašich osobných údajov. Okrem Nariadenia Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (známe ako „GDPR“) sa riadime aj platnými zákonmi Slovenskej Republiky.

1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCU

 • Správcom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť Smarty SK s.r.o. so sídlom: Pribinova 4, 811 09 Bratislava, IČO 46818995, DIČ SK2023596696, Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 84078/B (ďalej len „správca“).
 • Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: adresa pre doručovanie Brloh - Avion, Ivanská cesta 16, 821 04 Bratislava, adresa elektronickej pošty: [email protected], telefón +420 212 246 350
 • Správca nemenoval žiadne poverené osoby na ochranu osobných údajov.

2. PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov je skutočnosť, že toto spracovanie je nevyhnutné pre:

 • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom alebo na vykonanie opatrení správcom pred uzavretím zmluvy v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie“);
 • splnenie právnych povinností, ktoré sa na správcu vzťahujú, v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) nariadenia, konkrétne na plnenie povinností uložených správcovi všeobecne záväznými právnymi predpismi, zákonom č. 222/2004 Z. z. Zákon o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov, zákonom č. 595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov a zákonom č. 431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve, v znení neskorších predpisov.

3. SPRACOVÁVANIE ÚDAJOV

Spracovávame nasledujúce osobné údaje:

 • Identifikačné údaje, ktorými sa rozumie predovšetkým meno a priezvisko, užívateľské meno a heslo, číslo Vášho dokladu totožnosti, IČO a DIČ, prípadne Vaša funkcia v organizácii, ktorú zastupujete, a je u nás vedená ako právnická osoba;
 • Kontaktné údaje – ktorými sa rozumejú osobné údaje, ktoré nám umožňujú Vás kontaktovať. Telefónne číslo, emailová adresa, adresa pre doručenie a fakturačná adresa;
 • Údaje o objednaných službách a produktoch, ktorými sú najmä údaje o nakúpenom tovare a zakúpených službách, či už cez náš e-shop, poprípade v kamennej predajni. Ďalej spracovávame informácie ohľadom platobných údajov, čísla platobných účtov, údaje o reklamáciách, servisných opravách;
 • Údaje o Vašom správaní na webe, vrátane údajoch o zariadeniach, z ktorých si naše stránky prezeráte, ako je IP adresa a z nej odvodená poloha, identifikácia zariadenia a jeho technické parametre. Ďalej spracovávame údaje získané zo súborov cookies a obdobných technológií pre identifikáciu zariadenia;
 • Údaje súvisiace s využitím call centra alebo návštevou našej prevádzky, ktorými sú najmä záznamy z prichádzajúcich telefónnych čísel, identifikácia správ, ktoré zasielate, vr. identifikátorov, ako sú IP adresy, nahrávky kamerových systémov na pobočkách.

4. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Účelom spracovania Vašich osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Vami a správcom, vrátane doručenia tovaru a riešenia práv zo zodpovednosti za vady. Vykonanie opatrení správcom pred uzatvorením zmluvy a plnenie súvisiacich verejnoprávnych povinností.
 • Účelom spracovávania Vašich osobných údajov môže byť zasielanie obchodných oznámení a iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.
 • Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle článku 22 nariadenia.
 • Údaje spracovávame predovšetkým:
  • Aby sme s Vami mohli o objednávke, reklamácii, servisnom postupe komunikovať, napríklad zaslať jej potvrdenie;
  • Pre potreby platby za prepravu, objednávku alebo pre potreby vyhotovenia služby; v tejto súvislosti môžeme Vaše údaje odovzdať našim dopravným alebo obchodným partnerom, ktorí sa podieľajú na úspešnom riešení v rámci kúpnej zmluvy (viac v 6. ďalší príjemcovia osobných údajov);
  • V súvislosti s reklamáciou, servisom, výkupmi;
  • V súvislosti s Vašimi ďalšími požiadavkami, s ktorými sa na nás obraciate napríklad pomocou zákazníckej linky, hodnotenia na sociálnych sieťach, a iné.

5. DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Vaše osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania platnosti práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy a ďalej po dobu potrebnú na účely archivovania podľa príslušných všeobecne platných právnych predpisov. Najdlhšie však po dobu stanovenú všeobecne platnými právnymi predpismi.
 • Z hľadiska marketingových aktivít je doba, počas ktorej budú Vaše osobné údaje uložené, až do momentu odvolania Vášho súhlasu, vznesenia námietky alebo požiadavky na výmaz za účelom tohto spracovávania. Pokiaľ vznesiete námietku proti spracovávaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, nebudú Vaše osobné údaje na tieto účely ďalej spracovávané.

6. ĎALŠÍ PRÍJEMCI OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú dopravné spoločnosti a iné osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru či realizácii platieb, na základe kúpnej zmluvy a osoby zaisťujúce pre správcov technické služby súvisiace s prevádzkou e-shopu, vrátane prevádzky softvéru a ukladania dát. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú partnerské dopravné spoločnosti a výdajné miesta. Zoznam aktuálnych dopravných spoločností a výdajných miest nájdete na webových stránkach.
 • Príjemcami Vašich osobných údajov spracovávaných za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov môžu byť orgány finančnej správy a iné príslušné úrady v prípadoch, ak tak správcovia ukladajú všeobecne platné právne predpisy.
 • Správca nemá v úmysle odovzdať Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

7. NÁVŠTEVA INTERNETOVÝCH STRÁNOK

Súbory cookies a ďalšie technológie

Pokiaľ navštívite náš web z Vášho zariadenia, ukladáme a následne z neho čítame malé súbory ako cookies. Tieto súbory umožňujú prepojiť Vaše aktivity počas prezerania našich stránok od chvíle, kedy otvoríte okno webového prehliadača, do okamihu, kedy ho zatvoríte. Zablokovanie týchto súborov vo svojom prehliadači môže viesť k nesprávnemu zobrazeniu našich stránok a v niektorých prípadoch obmedzenia poskytovania našich služieb v plnom rozsahu. Tieto cookies nám pomáhajú:

 • identifikovať Vás pri prechádzaní medzi jednotlivými stránkami nášho webu a pri opätovných návštevách. Napríklad aby sme si uložili, ktorú verziu nášho webu Vám máme zobraziť, pokiaľ web ponúka v danej chvíli viac variant;
 • zaznamenať si, že ste nám udelili súhlas tohto dokumentu;
 • sledovať návštevnosť nášho webu, jeho jednotlivých stránok, vytvárať štatistiky a prehľady, merať účinnosť reklám.

Niektoré informácie o správaní na webe spracovávame na základe nášho oprávneného záujmu (teda bez Vášho súhlasu) za účelom napríklad vedenia štatistík návštevnosti webu, zlepšovania rozhrania webu, ktoré by viedlo k zlepšeniu služieb smerom k Vám.

Zoznam a viac informácií o zbere a použití cookies nájdete priamo na webových stránkach.

8. KOMUNIKÁCIA PROSTREDNÍCTVOM RÔZNYCH KANÁLOV

Pokiaľ s nami komunikujete prostredníctvom rôznych kanálov, najmä prostredníctvom telefónnej linky, emailu a sociálnych sietí, budeme spracovávať všetky získané informácie na základe nášho oprávneného záujmu (teda bez Vášho súhlasu), a to za účelom:

 • vybavenie Vašich požiadaviek, či už na základe dojednanej kúpnej zmluvy alebo z princípu konzultácie, pre vyhovenie a podanie informácií, ktoré od nás potrebujete získať ešte pred vytvorením objednávky; napríklad otázky na dostupnosť tovaru, poradenstvo pri výbere tovaru, informácie podané ohľadom našej spoločnosti, a iné;
 • evidenciu Vašich požiadaviek, aby sme ich mohli kontrolovať, že ich plníme včas a riadne;
 • preukazovanie, že sme Vašu požiadavku prijali a vybavili, ako je napríklad komunikácia ohľadom objednávok, reklamácií, a iné;
 • ich analýzy pre zlepšovanie kvality našich služieb.

9. NÁVŠTEVA KAMENNEJ PREDAJNE

Pri návšteve jednej z našich pobočiek Smarty.sk alebo Brloh zbierame nahrávky z kamerového systému, na ktoré môžete byť zachytení, a to na základe nášho oprávneného záujmu (bez Vášho súhlasu) za účelom ochrany nášho aj Vášho majetku a osôb pohybujúcich sa v predajni a jej okolí .

Pri návšteve našej predajne môžete byť vyzvaní na dodanie osobných údajov (aspoň identifikačných a kontaktných) pre úspešné dokončenie objednávky, reklamácie alebo servisného protokolu.

10. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

 • Za stanovených podmienok v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom. V rámci práva na prístup nás môžete požiadať o kópiu spracovávaných osobných údajov, pričom prvú kópiu Vám poskytneme bezplatne a ďalšie kópie už s administratívnym poplatkom.
 • Ďalej máte podľa nariadenia právo na opravu alebo výmaz Vašich osobných údajov, poprípade obmedzenie ich spracovania, právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov a ďalej právo na prenositeľnosť Vašich osobných údajov. Prenositeľnosť Vašich osobných údajov, ako je definovaná v nariadení, poskytujeme v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovom formáte.
 • Majte na pamäti, že aj keď vznesiete nárok na námietku alebo výmaz, neznamená to, že zmažeme všetky Vaše osobné údaje. Toto právo sa totiž nevzťahuje v prípadoch, kedy spracovávanie Vaše osobné údaje a aj naďalej je nevyhnutné na splnenie našej právnej povinnosti alebo určenia, výkonu či obhajobu našich právnych krokov. (viď. Odst. 4 Účel spracovania osobných údajov)
 • Právo na opravu, alebo chybovať je ľudské. Pokiaľ zistíte, že osobné údaje, ktoré o Vás spracovávame, sú nepresné alebo neúplné, máte právo na to, aby sme ich bez zbytočného odkladu opravili, poprípade doplnili.
 • Ak by ste sa domnievali, že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť na dozornom úrade.
 • Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov je nutnou požiadavkou na uzatvorenie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia Vašich osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu splniť.

11. AKO UPLATNIŤ JEDNOTLIVÉ PRÁVA

Vo všetkých záležitostiach so spracovaním Vašich osobných údajov, či už ide o otázku, uplatnenie práva, podanie sťažnosti alebo čokoľvek iné, týkajúce sa tohto dokumentu, sa môžete obracať na emailovú adresu [email protected]

Na Vašu žiadosť odpovieme a vybavíme ju bez zbytočných odkladov. Najdlhšie však do jedného mesiaca od prijatia Vašej žiadosti. Vo výnimočných prípadoch, najmä pri zložitosti Vašej požiadavky alebo nadmernom počte žiadostí, sme oprávnení túto lehotu predĺžiť až o ďalšie dva mesiace. O tejto skutočnosti by sme Vás vždy riadne informovali.

Dátum: 01.10.2021