Reklamačný poriadok spoločnosti Smarty SK s.r.o.

Tento Reklamačný poriadok tvorí prílohu Všeobecných obchodných podmienok obchodnej spoločnosti Smarty SK s.r.o. so sídlom na adrese Pribinova 4, 811 09 Bratislava, IČO 46818995, DIČ SK2023596696. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 84078/B (ďalej tiež len „predávajúci“) a je ich neoddeliteľnou súčasťou.

Tento Reklamačný poriadok podrobnejšie popisuje, akým spôsobom má kupujúci postupovať pri reklamácii tovaru kúpeného od predávajúceho.

Predávajúci oboznámi kupujúceho s týmto reklamačným poriadkom vhodným spôsobom a na žiadosť kupujúceho mu ho odovzdá v textovej podobe..

Zodpovednou osobou za prevádzku e-shopu predávajúceho na webových stránkach www.brloh.sk je pán Rudolf Konečný.

1. Úvodné ustanovenie

Práva kupujúceho z chybného plnenia (ďalej len „reklamácia“) musia byť vždy uplatnené v súlade s týmto reklamačným poriadkom. Záležitosti sa týmto reklamačným poriadkom neupravené riadia všeobecne záväznými a platnými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník (ďalej len „občiansky zákonník“, alebo len „OZ“), v znení neskorších predpisov, prípadne tiež zákonom č. 250/2007 Z.z., Zákon o ochrane spotrebiteľa, oboje v znení neskorších predpisov a v neposlednom rade sú tieto VOP riadené zákonom č. 513/1991 Zb, Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov.

2. Uplatnenie reklamácie

Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu buď u predávajúceho (doručením tovaru na adresu: Smarty SK a.s., Reklamačné oddelenie, Na Radosti 414, Praha, 155 21), alebo u osoby určenej predávajúcim na opravu (zoznam autorizovaných servisov je uvedený na webových stránkach internetového obchodu), vždy však bez zbytočného odkladu po zistení chyby. Kupujúci v reklamácii uvedie svoje kontaktné údaje, čo najpodrobnejší popis reklamovanej chyby a svoju požiadavku na spôsob vybavenia reklamácie.

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom je oprávnený uplatniť právo na reklamáciu chyby, ktorá sa vyskytne na spotrebnom tovare v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Kupujúci, ktorý je podnikateľ, má rozsah nároku plnenia práva z reklamácie chyby u predávajúceho v dobe dvanástich mesiacov od prevzatia tovaru.

Doba pre uplatnenie reklamácie môže byť predávajúcim upravená v závislosti od typu a povahy tovaru, o čom je kupujúci vždy informovaný dopredu na detaile konkrétneho tovaru a zároveň je doba uvedená na predajnom doklade.

Kupujúci je povinný oznámiť chybu tovaru predávajúcemu vždy bez zbytočného odkladu po tom, čo ju mohol zistiť pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosti.

Tovar označený ako „použitý“ zakúpený u predávajúceho je možné reklamovať iba u predávajúceho, pokiaľ nie je na predajnom doklade alebo pri tovare uvedené inak.

Pri oznámení chyby, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení, je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu, aké právo (spôsob vybavenia reklamácie) si zvolil. Zmena voľby bez súhlasu predávajúceho je možná len vtedy, ak kupujúci žiadal opravu chyby tovaru, ktorá sa ukáže byť neodstrániteľná. Ak nezvolí kupujúci svoje právo z podstatného porušenia zmluvy (ak sa o také jedná) včas, má práva ako pri neopodstatnenom porušení zmluvy.

Kupujúci je pri reklamácii povinný preukázať nákup tovaru, najlepšie dokladom o jeho kúpe. Lehota na vybavenie reklamácie beží odo dňa uplatnenia reklamácie. Tovar musí byť vždy kompletný, mal by byť čistý a pri prípadnej preprave by mal byť zabalený vo vhodnom obale, aby nedošlo k jeho poškodeniu.

Kupujúci je povinný preukázať, že má právo uplatniť reklamáciu, najmä doložiť dátum o kúpe tovaru, a to buď predložením predajného dokladu, potvrdením o povinnostiach predávajúceho z chybného plnenia záručného listu, príp. iným vierohodným spôsobom. Kupujúci však nie je oprávnený uplatniť reklamáciu za chybu, ktorá bola zdôraznená už v minulosti, pokiaľ na ňu bola poskytnutá primeraná zľava z kúpnej ceny.

Kupujúci je povinný v žiadosti o uplatnenie reklamácie uviesť svoje kontaktné údaje, predovšetkým presnú adresu, na ktorú má byť výrobok predávajúcim alebo z autorizovaného servisu zaslaný.

Pokiaľ by uplatnenie práva z chybného plnenia malo spotrebiteľovi spôsobiť značné ťažkosti, najmä preto, že tovar nie je možné dopraviť do miesta uplatnenia reklamácie bežným spôsobom alebo sa jedná o tovar, ktorý je primontovaný či súčasťou nehnuteľnosti, posúdi predávajúci sám alebo prostredníctvom autorizovaného servisu chybu po dohode s kupujúcim buď na mieste, alebo iným spôsobom. Kupujúci je v takom prípade povinný poskytnúť predávajúcemu potrebnú súčinnosť.

Predávajúci pri prevzatí tovaru k reklamačnému konaniu nezodpovedá za dáta a informácie kupujúceho, ktoré sú uložené na HD, interných pamätiach alebo ďalších nosičoch informácií, ktoré sú súčasťou tovaru preberaného na reklamáciu.

Ak je prístup do zariadenia chránený heslom či gestom alebo iným zabezpečením prístupu, je kupujúci pri uplatnení reklamácie povinný túto ochranu zrušiť alebo heslo uviesť v popise chyby. V opačnom prípade má predávajúci právo odmietnuť prijatie tovaru na reklamáciu pre prekážku na strane kupujúceho. To isté platí, ak je takto chránený BIOS či firmware zariadenia alebo prístup na úložný priestor zariadenia. Alebo pri službách a aplikáciách proti odcudzeniu či lokalizácii zariadenia. Bez platného prístupu k zariadeniu nemusí byť možné opravu či diagnostiku zariadenia vykonať. V takom prípade môže reklamačné konanie začať, až kým kupujúci splní povinnosť uvedenú v tomto ustanovení.

Reklamácia vrátane odstránenia chyby musí byť vybavená pri záručných reklamáciách bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy. Podmienkou pre riadny priebeh reklamácie je, že kupujúci na jej vybavenie poskytol predávajúcemu potrebnú súčinnosť, teda najmä, že umožnil predávajúcemu preskúmať reklamovaný tovar.

3. Zodpovednosť predávajúceho

Predávajúci pri predaji tovaru zodpovedá za to, že má tovar stanovenú kvalitu, množstvo, mieru a hmotnosť. Tovar musí zodpovedať technickým normám.

Predávajúci prehlasuje, že tovar odovzdáva kupujúcemu v súlade s ustanovením § 614a, §616 - 617 Občianskeho zákonníka, teda:

 • tovar má vlastnosti, ktoré si kupujúci s predávajúcim dojednali, a ak chýba dojednanie danej vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo, ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané
 • tovar sa hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo, ku ktorému sa tovar tohto druhu obvykle používa,
 • tovar je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nezodpovedá vyššie uvedeným požiadavkám, má kupujúci právo na dodanie nového tovaru bez chýb, pokiaľ to nie je vzhľadom na povahu veci neprimerané. Pokiaľ sa chyba týka iba súčasti tovaru, môže kupujúci požadovať len o výmenu danej súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy a požiadať o vrátenie kúpnej ceny v plnej výške. Ak je to vzhľadom na povahu chyby neúmerné, najmä ak je možné chybu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie chyby.

Ak kupujúci neodstúpi od zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez chýb, na výmenu jeho súčasti alebo na opravu, môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať nový tovar bez chýb, vymeniť jeho súčasť alebo tovar opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nezjedná nápravu v primeranom čase alebo že by zjednanie nápravy spotrebiteľovi spôsobilo značné ťažkosti.

Predávajúci zodpovedá zákazníkovi za to, že tovar nemá pri prevzatí chyby.

Ak sa prejaví chyba v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia tovaru zákazníkom, má sa za to, že bola chybná už pri prevzatí, pokiaľ nie je preukázaný opak.

Predávajúci nezodpovedá za chyby v týchto prípadoch:

 • ak je chyba na tovare v čase prevzatia a pre túto chybu je dojednaná zľava z kúpnej ceny,
 • ak ide o tovar, ktorý je použitý a chyba zodpovedá miere používania alebo opotrebenia, ktoré mal tovar pri prevzatí kupujúcim,
 • vada vznikla na tovare opotrebovaním spôsobeným obvyklým užívaním, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru (napr. uplynutím životnosti),
 • je spôsobená kupujúcim a vznikla nesprávnym používaním, skladovaním, nesprávnou údržbou, zásahom kupujúceho či mechanickým poškodením,
 • chyba vznikla v dôsledku vonkajšej udalosti mimo vplyvu predávajúceho,
 • ak vznikla chyba alebo poškodenie preukázané nesprávnym používaním výrobku (napr. používaním v rozpore s návodom na použitie alebo v rozpore s pokynmi uvedenými na obale výrobku či používaním v rozpore so všeobecne známymi pravidlami používania predmetného výrobku, pri nesprávnom napájacom napätí, pripájaní na nedovolené zdroje prúdu) alebo iným nesprávnym konaním užívateľa;
 • ak vznikla chyba alebo poškodenie preukázané nedovolenými zásahmi do prístroja, živelnou katastrofou, mechanickým poškodením výrobku alebo ak boli poškodené či odstránené plomby v prípade, že je výrobok plombami opatrený.

Chyba, ktorá vznikla neodbornou montážou alebo iným neodborným uvedením tovaru do prevádzky, je však považovaná za chybu tovaru, pokiaľ táto montáž alebo uvedenie do prevádzky boli:

 • dojednané v kúpnej zmluve a vykonané predávajúcim alebo inou osobou na zodpovednosť predávajúceho,
 • vykonané kupujúcim a chyba vznikla na základe nesprávnych pokynov uvedených v návode na montáž alebo uvedenie tovaru do prevádzky.

Špecifickým výrobkom pre reklamácie sú LCD monitory a televízory, ktoré musia spĺňať určité ustanovenia podľa normy ISO 13406-2. Ako chybný môže byť uznaný iba taký LCD monitor či televízor, na ktorom sa prejavila chyba troch a viacerých farebných pixelov (bod na obrazovke) alebo šiestich a viac nefunkčných sub-pixelov. Len takýto výrobok môže byť následne reklamovaný.

4. Zodpovednosť za chyby

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený uplatniť právo z chyby, ktorá sa vyskytne na spotrebnom tovare v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Práva zo zodpovednosti za chyby tovaru, pre ktoré platí zákonná zodpovednosť, zaniknú, ak neboli uplatnené v tejto lehote. Kupujúci, ktorý je podnikateľ, má rozsah nároku plnenia práva z chýb u predávajúceho v dobe dvanástich mesiacov od prevzatia.

V prípade kúpy už použitého tovaru je doba na uplatnenie práv z chybného plnenia dvanásť mesiacov, pokiaľ nie je pri konkrétnom druhu tovaru uvedené inak.

Zodpovednosť za chyby začína plynúť odo dňa odovzdania tovaru kupujúcemu, pri odoslaní tovaru a potom od okamihu doručenia tovaru na miesta určenia.

Lehota trvania zodpovednosti za chyby sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do jej vybavenia, alebo do doby, kedy bol kupujúci povinný si tovar v riadnom termíne vyzdvihnúť. Riadnym termínom sa rozumie prevzatie tovaru najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa, kedy predávajúci preukázateľne informoval kupujúceho o možnosti jeho prevzatia. V prípade neprevzatia tovaru kupujúcim v riadnom termíne pokračuje lehota trvania zodpovednosti za chyby odo dňa nasledujúceho po tom, čo predávajúci preukázateľne kupujúceho informoval o možnosti vyzdvihnutia.

5. Vybavenie reklamácie

Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, najneskôr však do troch pracovných dní od prijatia tovaru a potvrdí to zákazníkovi e-mailom. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba potrebná k odbornému posúdeniu chyby (viď § 18 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa), o ktorej v prípade potreby informuje predávajúci kupujúceho v tej istej lehote.

Čas lehoty na vybavenie reklamácií je pozastavený v prípade, že predávajúci neobdržal všetky podklady potrebné na vybavenie reklamácie (časti tovaru, iných podkladov a pod.) Predávajúci je povinný si vyžiadať doplnenie podkladov od kupujúceho v čo najkratšom možnom čase. Lehota na vybavenie reklamácie je od tohto dátumu pozastavená až do dodania podkladov kupujúcim.

Reklamácia vrátane odstránenia chyby musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, ako by išlo o podstatné porušenie zmluvy. Lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť nasledujúci deň po uplatnení reklamácie. Predávajúci sa kupujúcemu zaväzuje, že ho bude najneskôr do 30 dní od prijatia reklamácie informovať e-mailom o jej vybavení. U kupujúcich, ktorí sú podnikateľmi, je lehota na vybavenie reklamácie 60 dní od doručenia všetkých potrebných podkladov riadne a včas.

Predávajúci vydá kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný, a to e-mailom bezprostredne po prijatí reklamácie, a v prípade osobného uplatnenia ihneď; následne potom vydá potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní prípadnej opravy a dobe trvania reklamácie. V opačnom prípade potom o odôvodnení zamietnutia reklamácie. Pri oprávnenej reklamácii patrí kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, náhrada účelne vynaložených nákladov.

Ak nie je umožnené sledovať stav vybavenia reklamácie on-line, predávajúci sa zaväzuje kupujúceho informovať o vybavení reklamácie podľa jeho požiadavky e-mailovou správou alebo prostredníctvom SMS. Kupujúci sa môže o výsledku reklamácie zaujímať aj sám u predávajúceho, poprípade priamo v autorizovanom servise

Predávajúci je oprávnený nevyzdvihnutý tovar vhodným spôsobom predať alebo zlikvidovať, ak si kupujúci tovar ani v dodatočne poskytnutej predávajúcej lehote nevyzdvihne, hoci na to bol predávajúcim upozornený (e-mailom či SMS). Náklady na uskladnenie a náklady neúspešného dodania tovaru z dôvodu nedostatku súčinnosti na strane kupujúceho v nevyhnutne potrebnej výške je predávajúci oprávnený kupujúcemu započítať na výťažok predaja alebo ich po kupujúcom požadovať a vymáhať.

Pri nevyzdvihnutí do jedného roka od ukončenia opravy je predávajúci oprávnený bez ďalšieho súhlasu na vlastné náklady tovar predať a výťažok použiť na uhradenie svojej pohľadávky, poprípade tovar ekologicky zlikvidovať.

6. Práva z chyby

Kupujúcemu patria práva z chyby podľa tohto článku reklamačného poriadku.

Podstatné porušenie zmluvy

Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu pri chybe, ktorá znamená podstatné porušenie zmluvy, a požadovať podľa svojej voľby nasledujúce:

 • odstránenie chyby dodaním nového tovaru bez chyby alebo dodaním chýbajúcej časti, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe chyby neprimerané, ale pokiaľ sa chyba týka iba časti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu časti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to vzhľadom na povahu chyby neúmerné, najmä ak je možné chybu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie chyby;
 • bezplatné odstránenie chyby opravou (odstrániteľné u chyby),
 • primeranú zľavu z kúpnej ceny,
 • vrátenie kúpnej ceny na základe odstúpenia od zmluvy.

Dôležité je tiež porušenie zmluvy, o ktorom strana porušujúca zmluvu vedela už pri uzavretí zmluvy alebo musela vedieť, že by druhá strana zmluvu neuzavrela, pokiaľ by toto porušenie predvídala.

Kupujúci je povinný predávajúcemu oznámiť už pri nahlasovaní chyby a bez zbytočného odkladu, aké právo si vybral. Vykonanú voľbu kupujúci nemôže zmeniť bez súhlasu predávajúceho; to neplatí, pokiaľ kupujúci žiadal o opravu chyby, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Ak predávajúci neodstráni chybu v primeranej lehote alebo ak oznámi kupujúcemu, že chybu neodstráni, môže kupujúci požadovať namiesto odstránenia chyby primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môže odstúpiť od zmluvy. Ak si kupujúci nevyberie svoje právo včas, má práva ako v prípade nepodstatného porušenia zmluvy – viď nižšie.

Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať nový tovar bez chýb, vymeniť jeho časť alebo tovar opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nezjedná nápravu v primeranom čase alebo, že by zjednanie nápravy spotrebiteľovi spôsobilo značné ťažkosti.

Nepodstatné porušenie zmluvy

U chyby, ktorá znamená nepodstatné porušenie zmluvy, má kupujúci nárok na odstránenie chyby alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Pokiaľ kupujúci neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, môže predávajúci dodať to, čo chýba, alebo odstrániť prípadnú chybu. Ostatné chyby môže predávajúci odstrániť podľa svojej voľby opravou tovaru alebo dodaním nového.

Právo na dodanie nového tovaru alebo jeho výmenu má kupujúci aj v prípade odstrániteľnej chyby, pokiaľ nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb. V takom prípade má kupujúci taktiež právo od zmluvy odstúpiť.

Ak kupujúci neoznámil chybu bez zbytočného odkladu po tom, čo ju mohol pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosti zistiť, súd mu právo z chybného plnenia neprizná. Ak ide o skrytú chybu, platí to isté, ak nebola chyba oznámená bez zbytočného odkladu po tom, čo ju kupujúci mohol pri dostatočnej starostlivosti zistiť, najneskôr však do dvoch rokov po odovzdaní veci.

Ak sa vyskytla odstrániteľná chyba po oprave opakovane (tretia reklamácia pre rovnakú chybu alebo štvrtá pre odlišné chyby) alebo má tovar väčší počet chýb (najmenej tri súčasne), môže kupujúci spotrebiteľ uplatniť právo na zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo odstúpiť od zmluvy.

V prípade, že je chyba odstrániteľná, situácia je vždy považovaná za nepodstatné porušenie zmluvy, v takom prípade má kupujúci právo výhradne na odstránenie chyby opravou tovaru.

Ak predávajúci neodstráni chybu v primeranej lehote alebo ak oznámi kupujúcemu, že chybu neodstráni, alebo chybu na tovare odmietne odstrániť, môže kupujúci požadovať namiesto odstránenia chyby primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ani požadovať dodanie novej veci, ak nemôže tovar vrátiť do pôvodného stavu, v akom ho dostal.

Právo z chybného plnenia kupujúcemu nepatrí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má chybu, alebo pokiaľ kupujúci chybu sám spôsobil.

Ak má tovar chybu, ku ktorej je predávajúci zaviazaný, ak sa jedná o tovar predávaný za nižšiu cenu alebo o použitý tovar, kupujúci má namiesto práva o výmenu tovaru právo na primeranú zľavu.

7. Súčinnosť kupujúceho

Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu, resp. autorizovanému servisu, bezodkladne súčinnosť na overenie existencie reklamovanej chyby a na jej odstránenie (vrátane zodpovedajúceho potrebného vyskúšania alebo demontáže výrobku).

Kupujúci je povinný odovzdať výrobok predávajúcemu, resp. autorizovanému servisu, kompletný. V prípade, že výrobok nedodá kompletný a kompletnosť výrobku je nevyhnutná na zistenie existencie reklamovanej chyby a/alebo na jej odstránenie, doba na vybavenie reklamácie začína až dodaním všetkých chýbajúcich súčastí.

Pri nesúčinnosti spotrebiteľa k riadnemu riešeniu reklamačného konania bude reklamácia neuznaná z dôvodu nesúčinnosti spotrebiteľa.

Kupujúci by mal pri uplatnení reklamácie odovzdať výrobok vrátane všetkých jeho súčastí a príslušenstva, čistý v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami.

Ak je v prípade softvéru ako dôvod reklamácie uvádzaná nekompatibilita s hardvérom kupujúceho, pričom daný hardvér nespĺňa systémové požiadavky softvéru pri nákupe, nie je reklamácia oprávnená. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, pretože je povinný skontrolovať kompatibilitu v okamihu nákupu.

8. Vrátenie tovaru z opravy

Predávajúci alebo autorizovaný servis zašle opravený výrobok na adresu kupujúceho, ktorú kupujúci uviedol v rámci reklamácie chyby. V prípade podania zavádzajúcich informácií, kupujúci znáša všetky ďalšie náklady spojené s dodaním tovaru.

Ak bolo zariadenie odovzdané na reklamáciu alebo v prípade servisnej zákazky na predajni Smarty.cz, JRC alebo iWant, môže predávajúci pripraviť opravený výrobok na vyzdvihnutie na týchto predajniach.

9. Náklady reklamácie a riešenia sporov

Ak je reklamácia uznaná za oprávnenú, má kupujúci právo na úhradu vynaložených nákladov spojených s uplatnením svojho práva.

V prípade, že predávajúci reklamáciu zamietne ako neoprávnenú, kupujúci sa môže, alebo po dohode s predávajúcim (obe strany súčasne), obrátiť na súdneho znalca z odboru a vyžiadať si spracovanie nezávislého odborného posúdenia vady.

K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská Obchodná Inšpekcia, so sídlom Bajkalská 21/A, 827 99, Bratislava, pričom bližšie podmienky a spôsob riešenia sú uvedené na webe: www.soi.sk .

On-line platformu pre riešenie sporov nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/ je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

10. Záverečné ustanovenia

Tento Reklamačný poriadok je platný a účinný od 04.08.2021 a ruší predchádzajúce znenie Reklamačného poriadku vrátane všetkých súčastí a príloh, pričom je k dispozícii elektronicky na www.brloh.sk/.

V Prahe dňa 04.08.2021