REKLAMAČNÉ PRAVIDLÁ PRE INTERNETOVÝ OBCHOD BRLOH.SK

 

Postup pri reklamácii výrobku kúpeného v kamennej predajni Brloh nájdete nižšie v texte!

 

Tovar by ste mali dostať tak, ako ste si ho objednali. Ale nezaškodí čítať ďalšie body, aby ste vedeli, čo robiť, ak tomu tak náhodou nie je.

 • Ak ste už pri preberaní od prepravcu zistili, že zásielka k vám dofrčala zjavne poškodená, prípadne nekompletná, spíšte s ním o tejto veci zápis. Za túto záležitosť totiž ručí prepravca a nie my. Zásielku nepreberte!
  Ak sa vám takáto vec stane pri preberaní zásielky v balíkomate, ponechajte zásielku v schránke balíkomatu. Na ovládacom paneli balíkomatu zvoľte možnosť Vrátiť zásielku - reklamácia a ďalej pokračujte podľa pokynov na informačnom paneli balíkomatu.
  Týmito postupmi zabezpečíte, že škodu zaplatí ten, kto ju spôsobil, čiže prepravca. Na reklamácie tohto druhu, ktoré oznámite neskôr (prepravcovi alebo nám) nemôžeme brať zreteľ.
 • Ak ste nedostatky týkajúce sa nekompletnosti alebo poškodenia obsahu zásielky zistili až po otvorení obalu zásielky, okamžite nás kontaktujte. Máte na to 2 pracovné dni od doručenia. Ak ste nám stihli takéto nedostatky na zásielke vyhodiť na oči do týchto dvoch dní, napravíme to na naše náklady. Po uplynutí tejto doby neuznávame reklamácie týkajúce sa kompletnosti, či prípadného poškodenia dodaného tovaru pri preprave.
  Pod pojmom kompletnosť dodaného tovaru myslíme aj situácie týkajúce sa úplnosti balení PC a konzolových hier - chýbajúce nosiče dát (DVD, Blu-ray disky, cartridge a podobne), chýbajúca dokumentácia, aktivačné kľúče a podobne.

Radi by sme vás upozornili, že naše predajne obvykle nie sú schopné dostatočne efektívne vybaviť reklamácie týkajúce sa zásielok z nášho e-shopu, pri ktorých došlo k ich poškodeniu pri preprave alebo pri ktorých nie je v poriadku obsah balíka. Tieto reklamácie vybavuje výhradne náš e-shop, podľa bodov uvedených vyššie v texte.
Po dohode s pracovníkmi e-shopu môže takéto poškodené alebo neúplné zásielky prevziať aj niektorá z našich predajní, ale samotné vybavovanie majú na starosti pracovníci e-shopu a nie predajne.


Spoločnosť JRC SK s. r. o. nesie záruku za výrobky zakúpené v internetovom obchode Brloh.sk podľa Občianskeho zákonníka (predovšetkým § 612 a nasledujúce) a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

Záručná lehota na skryté vady výrobkov (také, ktoré sa nedali zistiť hneď po vybalení obsahu dodávky) je 24 mesiacov, ak nie je písomne uvedené inak.
V prípade výrobkov v kategórii bazárové (použité) hry je záručná lehota skrátená na 12 mesiacov od dátumu kúpy, pretože ide o používané výrobky.

a) Ako uplatniť reklamáciu

Reklamačné konanie prebieha písomne, v každom jeho kroku. Všetky písomné materiály k reklamácii vám budú poskytnuté bez predchádzajúceho požiadania.

Reklamáciu si môžete uplatniť osobne, v sídle nášho internetového obchodu, v predajniach Brloh alebo zaslaním produktu poštou, ako obyčajný balík (v prípade väčšej hodnoty poistený) na adresu: JRC SK s.r.o., Heydukova 14, 811 08 Bratislava 1.

V určitých prípadoch zabezpečuje vybavovanie reklamácií a technickú podporu priamo výrobca produktu alebo ním poverená servisná organizácia. Ak sa vám na takomto produkte vyskytne nejaký technický problém, odkážeme vás vo veci jeho riešenia práve na ich adresy.
V súčasnosti sú takto vybavovaní predovšetkým zákazníci spoločnosti Microsoft, Electronic Arts, Ubi Soft a podobne.

Nezabudnite priložiť presný popis závady a v prípade PC hier aj konfiguráciu počítača.

Reklamačný postup je štandardný - podľa Občianskeho zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa. V skratke sa u nás deje toto:

 • Preveríme oprávnenosť reklamácie.
 • Reklamovať možno len výrobok, ktorý preukázateľne mal vady už v čase kúpy (pri prevzatí kupujúcim).
 • Výrobok má vadu vtedy, ak nespĺňa vlastnosti výslovne vymienené alebo obvyklé alebo ho bez zavinenia kupujúceho nemožno používať na účely, na ktoré je výrobok určený.

K prípadnej reklamácii potrebujete:

 • Reklamovaný výrobok spolu so všetkým príslušenstvom, ktoré v balení bolo (manuály, inštalačné kódy, a. p.).
 • Odporúčame poslať aj kópiu pokladničného dokladu alebo faktúry a záručný list (len v prípade, že vám bol vydaný).

Za vadu výrobku sa nepovažujú situácie, keď:

 • Výrobok, najmä videohry a príslušenstvo nefunguje kvôli nedostatkom Vášho hardware alebo software.
 • Výrobok, najmä videohry a príslušenstvo neviete sami nainštalovať, alebo ovládať, ak ste boli pri nákupe upozornený na všetky jeho podstatné vlastnosti.
 • Mechanické poškodenie výrobku na strane užívateľa alebo aj jeho bežné opotrebenie užívaním sa obvykle nepovažujú za reklamačné vady.
 • Výrobok nemá náležitosti potrebné k reklamácii.
 • Výrobok je po záruke - doba, ktorá uplynula od jeho kúpy v čase jeho reklamovania prekročila záručnú lehotu.
 • Za dôvod na reklamáciu výrobku nepovažujeme tiež, ak sa vám napr. kniha nepáčila, hra bola príliš krátka, rozbalenú a opotrebovanú spoločenskú hru nemám s kým hrať, prípadne "stratil som kocku", atď...

Špeciálnym prípadom sú inštalačné a iné kódy pri PC a videohrách, ktoré sú určené na hranie on-line (cez internet) alebo sa musia on-line registrovať, či overovať.

Za ich správnosť, prípadne za funkčnosť celého on-line systému ručí vydavateľ alebo prevádzkovateľ hry. Brloh, ako predajca, je zodpovedný len za správnu kvalitu médií, prikladanej dokumentácie alebo obalu a z toho vyplývajúcich vlastností PC alebo videohry. Preto sa s prípadnými sťažnosťami vo veciach nesprávnych, zneužitých, či inak nefunkčných kódov musíte obracať priamo na vydavateľov, či prevádzkovateľov.

Reklamovať nemožno ani nesprávne počty kariet v balíčkoch a ich zloženie (napr. Magic the Gathering, a podobne).

V uvedených prípadoch síce výrobok na reklamačné konanie preberieme, ale takáto reklamácia môže byť s veľkou pravdepodobnosťou zamietnutá. Skôr, kým sa rozhodnete podstúpiť reklamačný proces, uistite sa, že sa na vás nevzťahuje žiaden z uvedených bodov.

Ak reklamáciu výrobku uplatňujete počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môžeme ju vybaviť zamietnutím len na základe odborného posúdenia a bez ohľadu na jeho výsledok od vás nebudeme požadovať žiadne peniaze na úhradu nákladov a tým spojených.
Ak ste reklamáciu výrobku uplatnili po 12 mesiacoch od kúpy a my sme vám ju zamietli, pri vybavení vám písomne odporučíme odborníka (znalca, určenú osobu), ktorý vám správnosť nášho postupu odborne posúdi.
Bez ohľadu na výsledok posúdenia uhradíme všetky účelne vynaložené náklady na posúdenie správnosti vybavenia reklamácie. Ak odborník posúdil, že pravda je na vašej strane (za vadu sme zodpovední my), môžete reklamovať vadu na výrobku znova a už vám takúto reklamáciu nezamietneme. Počas vykonávania odborného posúdenia neplynie záručná lehota.

Reklamované výrobky obvykle posielame na odborné posúdenie oprávneným osobám (organizáciám), ktoré reklamovaný výrobok odskúšajú.

Keď sa po preskúšaní ukáže reklamácia ako neoprávnená, reklamáciu zamietneme, pričom o zamietnutí reklamácie a dôvodoch zamietnutia bude reklamujúci písomne informovaný.

Po predložení potrebných vecí a splnení potrebných podmienok preberieme reklamovaný výrobok na reklamačné konanie, o čom vám vystavíme doklad.

b) Čo sa deje ak je reklamácia oprávnená

Citujeme z § 622 a 623 Občianskeho zákonníka:

§ 622

(1) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
(2) Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
(3) Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
§ 623

(1) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
(2) Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Preložené do ľudskejšej reči uvádzame najčastejšie príklady reklamácií:

V prípade, že reklamácia je oprávnená (výrobok bol vadný v čase jeho kúpy), zabezpečíme bez zbytočného odkladu na vlastné náklady odstránenie vady jeho opravou alebo výmenou za bezchybný výrobok.

Ak nevieme zabezpečiť odstránenie vady, vrátime vám peniaze, alebo vám s vašim súhlasom ponúkneme produkt v zodpovedajúcej cene na výmenu.

Na počkanie vymeníme hlavne oprávnene reklamované knihy a komiksy (ak máme na sklade). V prípade hier a príslušenstva posielame produkt na výmenu (alebo na opravu - ak je závada opraviteľná) autorizovanému zástupcovi danej značky, prípadne priamo výrobcovi. U hier sa závada môže vyriešiť aj pomocou softvérovej opravy (patchu), či zmenou nastavenia hracieho zariadenia podľa rád od výrobcu hry. Tento proces môže pár týždňov trvať, ale nebude to viac, než 30 dní. V opačnom prípade máte nárok na vrátenie peňazí, alebo na výmenu za nový výrobok.

Ak sa rozhodnete pre vrátenie peňazí, pošleme vám ich rovnakou cestou, ako k nám prišli, na naše náklady.

Pokusom o reklamáciu výrobku bez dokladu o jeho zakúpení len zbytočne strácate čas. V takomto prípade pre vás nevieme nič urobiť, len reklamáciu zamietnuť!

Pre reklamácie výrobkov zakúpených osobne v niektorej z našich kamenných predajní Brloh (ak nešlo o osobné vyzdvihnutie objednaného tovaru) platia veľmi podobné reklamačné pravidlá, ktoré uvádzame nižšie v texte.
Tieto reklamačné pravidlá sú viditeľne prístupné všetkým návštevníkom našich predajní.
Podrobnejšie informácie získate kontaktovaním personálu predajní alebo na linke zákazníckej podpory.

REKLAMAČNÝ PORIADOK PRE "KAMENNÉ OBCHODY" BRLOH

 

1.) Spoločnosť JRC SK s. r. o. nesie záruku za výrobky zakúpené v predajniach Brloh – obchod s hrami a knihami podľa Občianskeho zákonníka (predovšetkým § 612 a nasledujúce) a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

Reklamovať možno len výrobok, ktorý mal vady už v čase kúpy (pri prevzatí kupujúcim) a výrobok, na ktorom sa vady prejavia do 24 mesiacov od jeho kúpy.

Výrobok má vadu vtedy, ak nespĺňa vlastnosti výslovne vymienené alebo obvyklé alebo ho nemožno používať na účely, na ktoré je určený.

Za vadu nemožno považovať zmenu na výrobku, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho bežného opotrebovania, nesprávneho používania, neoprávneného zásahu do jeho konštrukcie alebo neodvratnej udalosti (živlu).

Reklamáciou je uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku alebo služby.

2.) Pri nákupe (najmä videohier a príslušenstva k nim) žiadajte od predavača poskytnutie týchto informácií o produkte:

-systém, pre ktorý je výrobok určený (Playstation, Xbox, Nintendo, PC, iné),

-požiadavky na hardware a operačný systém,

-jazyková verzia hry,

-veková kategória, pre ktorú je hra určená,

-typ hry, stručný popis deja, spôsobu hrania.

3.) K prípadnej reklamácii potrebujete:

-reklamovaný tovar spolu so všetkým príslušenstvom, ktoré v balení bolo (manuály, inštalačné kódy, a. p.),

-pokladničný doklad a záručný list (len v prípade, že vám bol vydaný).

4.) Postup reklamácie je nasledovný:

-Po predložení potrebných vecí preberieme reklamovaný výrobok na reklamačné konanie, o čom vám vystavíme doklad.

-Miestom uplatnenia reklamácie a prevzatia reklamovaného výrobku je predajňa maloobchodnej siete Brloh, okrem výrobkov, ktorých servis a technickú podporu zabezpečuje servisná organizácia poverená výrobcom.

-V prípade, že reklamácia je oprávnená, zabezpečíme odstránenie vady jeho opravou alebo výmenou za bezchybný výrobok. Ak nevieme zabezpečiť odstránenie vady, vrátime vám peniaze, alebo vám s vašim súhlasom ponúkneme tovar v zodpovedajúcej cene na výmenu.

-Vzhľadom na povahu nami predávaných výrobkov a zložitosť riešenia reklamácií obvykle nemôžeme vyriešiť reklamáciu ihneď na mieste, takisto výrobky prevzaté na reklamačné konanie na počkanie nevymieňame (okrem kníh, komiksov a časopisov)!

5.) Reklamovať nemožno (v uvedených prípadoch reklamáciu ihneď zamietneme):

-Výrobky, najmä videohry a príslušenstvo, ktoré vám nefungujú, kvôli nedostatkom Vášho hardware alebo software.

-Výrobky, najmä videohry a príslušenstvo, ktoré si neviete sami nainštalovať, alebo hrať, ak ste boli pri nákupe upozornený na všetky ich podstatné vlastnosti.

-Výrobky zjavne mechanicky, alebo inak poškodené (neprimeraným, či nesprávnym zaobchádzaním) alebo také, ktorým chýbajú niektoré ich súčasti.

-Výrobky kúpené v našich predajniach ako použité („bazár videohier“) s opotrebením alebo vadou, ktorá nebráni používaniu výrobku, pričom ste boli na tieto vlastnosti výrobku upozornený pri kúpe. V prípade bazárových hier neručíme za 100 % znovu-použiteľnosť všetkých on-line funkcií kupovanej hry.

-Výrobky bez náležitostí potrebných k reklamácii (uvedených v bode 3).

-Výrobky po uplynutí záručnej lehoty.

Dôrazne odporúčame, aby ste si pri prevzatí výrobku skontrolovali obsah balenia a prípadné nedostatky okamžite (ešte v predajni) oznámili personálu. Prevzatím výrobku, zaplatením kúpnej ceny zaň a opustením priestorov predajne potvrdzujete, že ste výrobok prevzali kompletný a bez zjavných závad.

V prípade, že medzi spotrebiteľom a JRC SK s.r.o. dôjde k vzniku spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy alebo zo zmluvy o poskytovaní služieb, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže spotrebiteľ podať návrh na mimosúdne riešenie takéhoto sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je:Slovenská obchodná inšpekcia - ústredný inšpektorát
Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov
Prievozská 32, p. p. 29
827 99 Bratislava 27


V Bratislave, 01. 02. 2016.
JRC SK s. r. o.


STRÁNKY TECHNICKEJ PODPORY JEDNOTLIVÝCH DISTRIBÚTOROV

 

Microsoft

- Technické problémy s výrobkami spoločnosti Microsoft (vrátane záručných reklamácií), predovšetkým s konzolami Xbox360 a Xbox One je potrebné riešiť priamo s technickou podporou Microsoftu.
- Všetky informácie o technickej podpore nájdete v návode k výrobkom alebo tu: http://support.xbox.com/sk-SK/?xr=shellnav

SONY Europe

- Technická podpora neposkytuje návody a cheaty do hier ani informácie o cenách.
- Technická podpora je k dispozícii len pre výrobky dodané firmou SONY (dodávateľa je možné spravidla nájsť na obale hry alebo v manuále).
http://sk.playstation.com/help/index.html

Computer Games Distribution / Comgad (predtým CD Projekt Czech)

Spoločnosť zastupuje predovšetkým týchto vydavateľov:
Disney, SEGA, NCsoft, Paradox Interactive, Nordic, Focus Home a Kalypso.
telefón: 00420 226 225 012
e-mail: podpora@cdprojekt.cz
- Predtým než k nim zavoláte alebo napíšete, pripravte si presné informácie o konfigurácii svojho
počítača (procesor, grafická karta, veľkosť operačnej pamäti, používaný operačný systém) a stručnú charakteristiku problému.
- Technická podpora je k dispozícii len pre hry dodané firmou Comgad (dodávateľa je možné spravidla nájsť na obale hry alebo v manuále).
http://www.comgad.cz/

CENEGA CZECH

Spoločnosť zastupuje predovšetkým týchto vydavateľov:
1C Company, Bethesda Software, Capcom, CCP,  Koch Media, Namco Bandai, Paradox Entertainment, Square Enix, Take 2 a Warner Bros.
e-mail: help@cenega.cz
- Predtým než k nim zavoláte alebo napíšete, pripravte si presné informácie o konfigurácii svojho
počítača (procesor, grafická karta, veľkosť operačnej pamäti, používaný operačný systém) a stručnú charakteristiku problému.
- Technická podpora je k dispozícii len pre hry dodané firmou CENEGA CZECH (dodávateľa je možné spravidla nájsť na obale hry alebo v manuále).

Cinemax

telefón: 00420 257 327 239
e-mail: cinemax@cinemax.cz
Technická podpora cez webové rozhranie http://hry.cinemax.cz/cx/support .
- Predtým než k nim zavoláte alebo napíšete, pripravte si presné informácie o konfigurácii svojho
počítača (procesor, grafická karta, veľkosť operačnej pamäti, používaný operačný systém) a stručnú charakteristiku problému.
- Technická podpora je k dispozícii len pre hry dodané firmou Cinemax (dodávateľa je možné spravidla nájsť na obale hry alebo v manuále).
http://www.cinemax.cz/

Conquest Entertainment

Spoločnosť zastupuje predovšetkým týchto výrobcov a vydavateľov:
Nintendo, UBI soft, Codemasters a SEGA.
telefón: 00420 284 000 111
e-mail: servis@conquest.cz
- Technická podpora neposkytuje návody a cheaty do hier ani informácie o cenách.
- Technická podpora je k dispozícii len pre hry a konzoly dodané firmou Conquest Entertainment (dodávateľa je možné spravidla nájsť na obale hry alebo v manuále).
http://www.cqe.cz/
http://www.gameboy.cz/

Electronic Arts

- Na kontakt technickej podpory je určený systém vyžadujúci vytvorenie internetového účtu EA.
- Kvôli jednoduchšej komunikácii si prosím pripravte konfiguráciu svojho PC.
- Technická podpora neposkytuje návody a cheaty do hier ani informácie o cenách.
- Technická podpora je k dispozícii len pre hry dodané firmou Electronic Arts ČR (dodávateľa je možné spravidla nájsť na obale hry alebo v manuále).
https://help.ea.com/cz/

IDEA games

telefón: 00420 257 189 564
e-mail: support@idea-games.com
- Kvôli jednoduchšej komunikácii si prosím pripravte konfiguráciu svojho PC.
- Technická podpora neposkytuje návody a cheaty do hier ani informácie o cenách.
- Technická podpora je k dispozícii len pre hry dodané firmou IDEA games. (dodávateľa je možné spravidla nájsť na obale hry alebo v manuále).
http://www.idea-games.com/

Playman

Spoločnosť zastupuje predovšetkým spoločnosť UBI soft, ale len v prípade hier na PC Windows.
telefón: 00420 495 260 769
e-mail: podpora@playman.cz
- Predtým než k nim zavoláte alebo napíšete, pripravte si presné informácie o konfigurácii svojho
počítača (procesor, grafická karta, veľkosť operačnej pamäti, používaný operačný systém) a stručnú charakteristiku problému.
- Technická podpora je k dispozícii len pre hry dodané firmou Playman, s.r.o. (dodávateľa je možné spravidla nájsť na obale hry alebo v manuále).
http://www.playman.cz/

TopQer (predtým TopCD)

Spoločnosť vydáva najmä lacnejšie PC hry pod značkou US Action alebo TopCD.
telefón: 00420 596 762 615
e-mail: help@topcd.cz
- Predtým než k nim zavoláte alebo napíšete, pripravte si presné informácie o konfigurácii svojho
počítača (procesor, grafická karta, veľkosť operačnej pamäti, používaný operačný systém) a stručnú charakteristiku problému.
- Technická podpora je k dispozícii len pre hry dodané firmou TopQer (dodávateľa je možné spravidla nájsť na obale hry alebo v manuále).
http://www.topcd.cz/